Czym jest Everything DiSC?

Podstawowym celem modelu DiSC® jest pomoc ludziom w zrozumieniu różnic, jakie pomiędzy nimi występują.

Teoria:

HISTORIA

1970 Performax Systems International

Personal Profile System®

 • John Geier and Dorothy Downey
 • Powstaje Personal Profile system (PPS)
 • Dodano 15 Klasycznych Profili Zachowań
 • Powstaje Job Factor Analysis (Analiza Zachowań w rolach zawodowych)
 • Powstaje Performax Systems International

1990 Personal Profile System Software (PPSS) – DOS version
2000 Carlson Learning Company przejmuje Inscape Publishing
2003 Powstaje wersja Disc Classic 2.0 oraz platforma Epic
2007 Powstaje Certyfikacja Trenerska i Mulimedialna Biblioteka Trenera
2012 Willey and Sons przejmuje Inscape Publishing

DZIŚ

 • Najbardziej popularne narzędzie na świecie (DiSC®)
 • Największa na świecie sieć niezależnych Partnerów i dystrybutorów (180 Partnerów)
 • Produkty i rozwiązania dostępne w 29 wersjach językowych (ponad 70 krajów)
 • Lider rynkowy – rozwiązania dostępne przez internetProfile typu DiSC® użyło już ponad 50 milionów osób ( 1 milion rocznie )

Wiley & Sons (Inscape)

 • Najbardziej popularne narzędzie na świecie (DiSC®)
 • Największa na świecie sieć niezależnych
 • Partnerów i dystrybutorów (180 Partnerów)
 • Produkty i rozwiązania dostępne w 29 wersjach językowych (ponad 70 krajów)
 • Lider rynkowy – rozwiązania dostępne przez internet
 • Profile typu DiSC® użyło już ponad 50 milionów osób ( 1 milion rocznie )

Czym jest Everything DiSC?

To narzędzie do oceny zachowań oparte na teorii DISC psychologa Williama Moultona Marstona, która koncentruje się na czterech różnych cechach osobowości, którymi są obecnie:

 • Dominacja (D)
 • Wpływ (I)
 • Stabilność (S)
 • Sumienność (C)

Cztery zasadnicze cechy osobowości według Marstona.

everything DiSC obszary osobowości

Marston był prawnikiem i psychologiem; przyczynił się również do pierwszego testu wariograficznego, był autorem książek samopomocy i stworzył postać Wonder Woman.

Ciekawostka: Czy wiesz, że postać Wonder Woman została stworzona przez Marstona?

Stworzył charakterystykę DISC emocji i zachowania normalnych ludzi (w tamtym czasie „normalny” miał raczej znaczenie „typowy” niż antonim dla „nienormalnego”).

Marston postawił hipotezę, że na nasze zachowanie wpływa „energia psychoniczna”, która jest przenoszona przez sieć komórek nerwowych, które nazwał „psychonami”. Opublikował odkrycia w swojej książce z 1928 r. zatytułowanej Emotions of Normal People, w której wyjaśnił, że cztery typy osobowości (żółty, zielony, niebieski i czerwony) powstają jako różnice między różnymi ludźmi w strukturze ich sieci psychonicznej.


Według Marstona ludzie ilustrują swoje emocje za pomocą czterech typów zachowań:

 • dominacji (D),
 • zachęty (I),
 • poddania się (S),
 • i przestrzegania (C).

Twierdził, że te typy zachowań wynikają z poczucia własnej wartości ludzi i ich interakcji z otoczeniem. Oparł cztery typy na dwóch podstawowych wymiarach, które wpływały na zachowania emocjonalne ludzi.

Pierwszy wymiar dotyczy tego, czy dana osoba postrzega swoje otoczenie jako korzystne, czy niekorzystne.

Drugi wymiar dotyczy tego, czy dana osoba postrzega siebie jako osobę mającą kontrolę nad swoim otoczeniem lub jej brak.


Rozwój modelu Marston przez Waltera Clarke’a

Everything DiSC mapa

Chociaż Marston wniósł wkład do teorii oceny DISC, nie był jej twórcą. W 1956 roku Walter Clarke, psycholog przemysłu, opracował ocenę opartą na teorii Marstona.

Clarke stworzył analizę wektora aktywności, listę kontrolną przymiotników, na podstawie których poprosił ludzi o wskazanie dokładnych opisów ich samych.

Ocena ta była przeznaczona do użytku w firmach potrzebujących pomocy w doborze wykwalifikowanych pracowników. Merenda, Peter F. i Clarke opublikowali swoje ustalenia dotyczące nowego instrumentu w Journal of Clinical Psychology ze stycznia 1965 roku.

Zamiast korzystać z listy kontrolnej, test „Self Discription” zmusił respondentów do dokonania wyboru między dwoma lub więcej terminami. Analiza czynnikowa tej oceny została dodana do wsparcia instrumentu opartego na DISC.

Zastosowanie “Self Description” w praktyce – historia

„Self Discription” został użyty przez Johna Geiera do stworzenia Systemu Profilu Osobistego w latach 70. Ocena DiSC Geiera ostatecznie przekształciła się w Everything DiSC, której właścicielem jest obecnie John Wiley & Sons.

DISC został użyty, aby pomóc określić kierunek działania podczas rozwiązywania problemów jako zespół kierowniczy – to znaczy biorąc pod uwagę różne aspekty każdego typu podczas rozwiązywania problemów lub przydzielania pracy.

Posiadam certyfikat Everything DiSC®

Zastosowanie metody DiSC dzisiaj

Dzisiaj, metoda DiSC wraz z narzędziami, jest dostępna w 27 językach, w ponad 50 krajach, a licencjonowane zasoby szkoleniowe Everything DiSC pomogły ponad 50 milionom ludzi w lepszym poznaniu swoich możliwości, postaw i zachowań w miejscu pracy.

Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych może być to kombinacja dwóch lub trzech styli.

W praktyce wyróżniamy 15 klasycznych stylów zachowania, czasami zwanymi stylami pracy lub stylami kompetencyjnymi.

Na czym polegają testy?

Raporty pokażą silne strony osoby badanej a także dodatkowo obszary do dalszego doskonalenia w postaci szkoleń, coachingu lub indywidualnych planów rozwoju. Z raportu dowiemy się co należy zrobić aby zwiększyć efektywność pracy, czynniki motywacji pozapłacowej a także nawyki w miejscu pracy. 

Test rozwoju zawodowego DiSC Classic to arkusz 28 pytań gdzie do każdego pytania wybieramy odpowiedź najbardziej i najmniej nas charakteryzującą.

Dodatkowo, test DiSC charakteryzuje się następującymi cechami:

• wypełniasz test z dowolnego miejsca tj. komputer w pracy lub w domu
• czas wypełnienia to ok. 20 minut
• format on-line
• raport dostępny natychmiast dla odbiorcy końcowego lub tylko dla trenera / menedżera HR
• możliwość dostępu do 28 wersji językowych

Testy kompetencji DiSC Classic – zalety stosowania

Odkrywanie obszarów doskonalenia

Testy kompetencji DiSC pozwolą na zbadanie swoich silnych stron oraz obszarów do dalszego doskonalenia. Pomogą także na porównanie predyspozycji kandydatów z wybraną rolą w organizacji.

Wsparcie w budowaniu ścieżki kariery

Testy kompetencji DiSC mogą być wykorzystane do budowania ścieżek kariery, odkrywania talentów, diagnozowania przydatności kandydatów na określone stanowiska w organizacji.

Narzędzie o nazwie DiSC Dimensions of Behavior – Test kompetencyjny DiSC wprowadza pozbawiony uprzedzeń i osądów język, umożliwiający zbadanie kandydatów w czterech następujących obszarach:

 • Przewaga i dominacja: osoby stanowcze i bezpośrednie. Dotyczy osób zdecydowanych, o silnym charakterze, gotowych podejmować nowe wyzwania lub nowe działania, oczekujących natychmiastowych rezultatów.
 • Inspirowanie: osoby otwarte, o pozytywnym nastawieniu. Inicjatorzy to osoby, które lubią współpracować w zespole, dzielić się pomysłami, motywować, lub kiedy trzeba, rozbawić swoich współpracowników.
 • Stabilizacja: osoby sympatyczne, chętne do współpracy. Ten obszar zachowań dotyczy osób, które lubią pozostawać w cieniu, wypełniają swoje obowiązki w sposób systematyczny i łatwy do przewidzenia, często są również dobrymi słuchaczami.
 • Ostrożność: osoby dokładne, systematyczne. To osoby, którzy dążą do uzyskania najwyższej jakości, planujące naprzód, preferujące systematyczne podejście do problemu, wielokrotnie sprawdzające efekty swojej pracy w celu uzyskania jak największej dokładności

Everything DiSC Workplace® to indywidualne rozwiązanie edukacyjno-poznawcze, które może przynieść korzyści każdej osobie w organizacji – niezależnie od tytułu i stanowiska – w budowaniu bardziej efektywnych relacji w pracy. Narzędzie oparte o wcześniejsze rozwiązania online z rodziny DiSC Classic.

Test Everything DiSC Workplace koncentruje się na:

• odkryciu Twojego stylu DiSC
• zrozumieniu stylów innych osób
• zbudowaniu bardziej efektywnych relacji
• zbadaniu zrozumienia ludzi

Co otrzymasz po wykonaniu testu DiSC?

Test online Everything DiSC Workplace dostarcza uczestnikom cenne informacje, które budują zaangażowanie i inspirują do efektywnej współpracy.

W tym spersonalizowanym, 20-stronicowym raporcie uczestnicy badają priorytety, które kierują ich zachowaniem, dowiedzą się, co przychodzi im naturalnie i co może być wyzwaniem podczas interakcji z innymi oraz pozyskają strategie umożliwiające wzmocnienie interakcji interpersonalnych na wszystkich poziomach w miejscu pracy.

Test może być używany samodzielnie lub z towarzyszącymi rozwiązaniami online.

Raporty porównawcze

Zainspiruj się do efektywnej współpracy z raportem porównawczym. Uczestnicy mogą zbadać swoje podobieństwa i różnice, potencjalne wyzwania we współpracy oraz praktyczne wskazówki dotyczące poprawy wzajemnej relacji w pracy.

Perspektywa Zespołowa

Ten raport, bez ograniczenia liczby uczestników, zapewnia szybki przegląd grupy uczestników i ich indywidualnych stylów Everything DiSC.


Jak zacząć?

Jeśli chcesz otrzymać powyższe raporty ze szczegółowymi analizami wyników testu – skontaktuj się z ze mną.
Zadzwoń i umów się, aby przeprowadzić test Everything DiSC.


Zarządzanie różnorodnością jako podstawa istnienia efektywnego zespołu

Stworzenie zespołu, którego członkowie będą skutecznie ze sobą współpracować, to prawdziwe wyzwanie. Każdy z nich ma przecież inne potrzeby, interesy i wizje swojej kariery. Jak sprawić, by wszyscy grali do jednej bramki i wspólnie osiągali najlepsze wyniki dla firmy?

Zarządzanie różnorodnością może być kluczem do sukcesu.

Zdolności do pracy zespołowej są pożądane właściwie na każdym stanowisku i w każdym przedsiębiorstwie. Pracownik nie jest samotną wyspą, codziennie podejmuje interakcje z innymi osobami, a zadania, które wykonuje są powiązane z zadaniami innych.

Wszystkich natomiast łączy jeden cel: wzrost dla firmy.

Jednak nie tylko świadomość celowości wpływa na efektywność pracy.

 • Ważne jest, aby pracownicy wiedzieli, w jaki sposób ich działania przyczyniają się do jego realizacji.
 • Manager natomiast musi wziąć pod uwagę istniejące różne style zachowań członków zespołu i na ich podstawie umiejętnie tworzyć strategię zarządzania nimi. Wtedy odniesie sukces.

Dostrzec wartość w różnorodności

Istotne jest zrozumienie, że każdy pracownik ma swój specyficzny styl pracy, inne czynniki wpływają na sposób jego działania oraz inne warunki sprzyjają jego efektywności.

Jeśli dokładnie poznamy zachowania ludzi i odpowiednio je przeanalizujemy, to wówczas zauważymy mocne strony, które trzeba rozwijać oraz słabe, które należy niwelować. Dostrzeżemy również cechy, poprzez które członkowie zespołu się uzupełniają.

Właściwe wykorzystanie tej wiedzy, przełoży się na kondycję całej grupy i spożytkowanie jej potencjału.

4 podstawowe typy zachowań ludzkich

Na szczęście tę różnorodność da się uporządkować! 

 • Dominacja – osoby przejawiające styl “D” są śmiałe i asertywne, inicjują działania, lubią wyzwania i szybko podejmują decyzje. Są nastawione na natychmiastowe osiąganie wyników.

  To, co motywuje tych pracowników, to między innymi wiele nowych i zróżnicowanych zadań, brak nadzoru oraz możliwość awansu lub osobistych osiągnięć. Trudne zadania do realizacji zwiększą ich wydajność.

  Potrzebują jednak do współpracy osób, które badają fakty, postępują ostrożnie i rozważają wszelkie “za” i “przeciw”, zwracają uwagę na potrzeby innych oraz tworzą przewidywalne środowisko.
  _______
 • Wpływ – w przypadku ludzi typu “i” charakterystyczne jest tworzenie motywującej atmosfery, wywieranie dobrego wrażenia i elokwencja.

  Pracownicy o tym stylu osobowości pragną popularności i społecznego uznania. Szukają też korzystnych warunków pracy, demokratycznych stosunków i powszechnego uznania dla ich zdolności.

  Potrzebują natomiast osób, które koncentrują się na zadaniu, poszukują faktów i działają wg usystematyzowanych metod.
  _______
 • Stałość – osoby reprezentujące typ “S” pracują w przewidywalny i stały sposób, okazują cierpliwość i pomagają innym, tworzą stabilne i harmonijne środowisko pracy.

  Istotne jest dla nich, aby zachować status work-life balance, mieć wypracowane schematy działania w pracy.

  Wskazane jest, aby taki pracownik współpracował z osobą, która szybko reaguje na nieoczekiwane zmiany i zmusza do wysiłku w celu realizacji zadań.
  _______
 • Sumienność – pracownicy o stylu zachowania “C” przywiązują wagę do ścisłego przestrzegania zasad i systematyczności. Koncentrują się na szczegółach, detalach i dokładnie wszystko analizują, takie osoby cenią sobie rzeczowość.

  Ważne jest dla nich, aby mieć jasno zdefiniowane oczekiwania wobec wyników pracy i aby móc zadawać pytania “dlaczego?”.

  Takie osoby potrzebują innych, którzy szybko podejmują decyzję i zachęcają do pracy zespołowej.
  _______

Skuteczna diagnoza to podstawa

Oczywiście sytuacja, w której pracownik przejawia tylko jeden styl zachowania, właściwie się nie zdarza. Najczęściej reprezentuje on specyficzną kombinację typów z modelu DiSC, w której mają one różne proporcje. Podstawą jest, aby właściwie określić konfigurację charakteru.

Korzyści i wdrożenie wyników analizy DiSC

Dane uzyskane z badań metodą DiSC będą wstępem do zaprojektowania skutecznej strategii zarządzania różnorodnością pracowników w zespole. Do stworzenia takiego planu, którego celem jest zwiększenie ich wydajności. Zadbanie o właściwe warunki współdziałania w grupie przyniesie widoczne rezultaty dla całej organizacji.

Reasumując, zarządzanie różnorodnością w oparciu o model DiSC ma swoje potwierdzenie w zwiększaniu efektywności zespołów pracowniczych.

Naucz się dostosowywać strategię komunikacji do stylu rozmówcy.

Zapraszam do konsultacji i zakupu testów wraz z omówieniem.


Podstawa skutecznej komunikacji

Jak często wydaje Ci się, że Twój rozmówca Cię nie słucha, albo w ogóle lekceważy to co mówisz? A może przerywa Ci w połowie wypowiedzi? 

A może ktoś nagminnie przekracza Twoją strefę komfortu, wypytuje o każdy szczegół projektu, wydaje Ci się, że chce Cię kontrolować…

Oto jak komunikować się z osobą danym stylu? 

Zapoznajcie się z kilkoma radami jak mówić, żeby osoba o danym stylu nas słuchała.

Podczas komunikowania się z osobą o Mocnym D

 • Szybko przechodź “do rzeczy”
 • Uznawaj osiągnięcia
 • Odpowiadaj bezpośrednio
 • Bądź zdecydowany
 • Trzymaj się tematu
 • Przedstawiaj fakty
 • Bądź logiczny
 • Opieraj się na konkretnych przykładach
 • Zaprezentuj w skrócie różne rozwiązania
 • Kiedy dochodzi do niezgodności opinii, opieraj się na faktach, nie na osobie

Podczas komunikowania się z osobą o Mocnym I

 • Bądź gotowy na otwarty dialog
 • Zapewnij przyjazną atmosferę
 • Jeśli to możliwe, chwal
 • Bądź otwarty towarzysko
 • Pytaj o pomysły, opinie, wrażenia itp.
 • Nawiązuj do osobistych przykładów
 • Rozmawiaj na temat najświeższych wiadomości
 • Słuchaj z uwagą i kieruj pytania do rozmówcy
 • Podziel się swoimi wrażeniami na temat spotkania

Podczas komunikowania się z osobą o Mocnym S

 • Wykaż zainteresowanie tą osobą
 • Znajdź wspólne zainteresowania
 • Prezentuj sprawy w sposób spokojny
 • Bądź lojalny
 • Zminimalizuj ryzyko
 • Ogranicz rozmowy towarzyskie (small talk)
 • Zachowuj się w sposób swobdny i nieformalny
 • Bądź uporządkowany
 • Zapewnij bezpieczeństwo i ochronę
 • Gwarantuj
 • Służ całkowitym wsparciem

Podczas komunikowania się z osobą o Mocnym C

 • Nawiązuj do doświadczenia i wiedzy tej osoby
 • Badź rzetelnie przygotowany
 • Twórz umowy z starannością i dokładnością
 • Bądź na czas
 • Bądź systematyczny i logiczny
 • Skup się na danych/faktach, nie na uczuciach
 • Bądź gotowy do bycia leaderem
 • Zaprezentuj ogólny zarys pomysłów
 • Daj sobie i rozmówcy czas na refleksję i przemyślenia
 • Cierpliwie odpowiadaj na pytania
 • Zakończ dyskusję, gdy czujesz, że nadszedł odpowiedni moment

Certyfikacja disc - DiSC Polska

Chcesz wiedzieć jaką mieszanką kolorów jesteś? A może chcesz lepiej zrozumieć czym kierują się osoby z Twojego najbliższego otoczenia?

Powrót do strony: narzędzia coachingowe.


Zapraszam do współpracy i zapoznania się z moją ofertą usług coachingu.

Patrycja Kacprzyk

Skontaktuj się ze mną

“May you spend life with the people you love.”